Tablerone-Konsole 1

Tablerone: Tiện ích mở rộng trình quản lý tab cho Google...

Nếu bạn thấy mình quay đi quay lại một triệu tab đang mở trong trình duyệt Google Chrome của mình, tại sao không làm...